13 Οδός Μίκη Θεωδοράκη
6037 Λάρνακα

99624721
24531156