71 Λεωφ. Τσερίου, Στρόβολος
2042 Λευκωσία

22424591
22315754