3 Οδός Μαρίας Συγκλητικής
7510 Λάρνακα

99659161
24727066