3 Οδός Αχερίτου, Κίτι
7550 Λάρνακα

24322616
24322616