15 Οδός Σπύρου Κυπριανού,
Β.Π. Εργατών
2643 Λευκωσία

22351821
22590264