Η Αποστολή της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου είναι να εξυπηρετεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ενδιαφέροντα των Μελών της για να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές συνθήκες της αγοράς ηλιακής ενέργειας.